Vindparksdesign

Utformningen av en vindkraftspark består av flera steg, från förplanering till en färdigställd investeringsplan.

Förstudien och den resulterande vindkraftsplanen är det första och viktigaste steget i planeringen av en vindkraftspark. Förstudien avgör om projektet överhuvudtaget är genomförbart från både en miljömässig och en kommersiell synvinkel. En noggrant utarbetad förstudie säkerställer att projektet får de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas.

Vi gör cirka 50 vindkraftsplaner per år. Kärnan i vår verksamhet är att vara delaktiga i projekt som är genomförbara och lönsamma, inte bara att sälja experttjänster. Detta innebär till exempel att om vi, när förstudien genomförs, ser att projektet ur ett vind- eller miljömässigt perspektiv inte kommer kunna genomföras, kommer vi att informera kunden om detta.

Vi är starka på optimering av vindkraftsparker. Optimering innebär en maximering av produktionen samtidigt som även ljud-, skugg- och miljömässiga aspekter tas i beaktande. På detta sätt ökar vi projektets värde. Baserat på vår erfarenhet kan vi öka lönsamheten för planerade vindkraftsparker genom att uppdatera befintliga planer.

Planeringen av vindkraftsparker omfattar studier om vindförhållandena, energiproduktionen och miljökonsekvensbedömningar. Våra rapporter innehåller alltid en tydlig sammanfattning, slutsats och rekommendationer för vidare åtgärder.

Etha Winds expertis grundar sig på en övergripande förståelse av processen för utvecklingen av vindkraftsprojekt. Under förstudiefasen använder vårt team beräkningsmodeller för att bestämma vindstyrka och förväntad energiproduktion. Vi kan även använda oss av Energimyndighetens energiproduktionsdata och sedan jämför vi med teoretiska beräkningar. Vi använder denna kunskapsbas så tidigt som möjligt i förundersökningsfasen för att producera realistiska rapporter och för att säkerställa genomförbara projekt.

Även miljöstudier kräver erfarenhet och expertis. Dessutom är det viktigt att redan i ett tidigt skede visa hänsyn till de olika intressenterna eftersom det är avgörande för att projektet ska kunna utvecklas smidigt. Detta kräver öppen kommunikation som är förståelig för alla intressenter.

Vindparksplanering

Typiska studier vi utför tidigt i planeringsproces

Typiska studier vi utför tidigt i planeringsprocessen av vindkraftsparker är:

 • Preliminära vindberäkningar
 • Preliminära produktionsberäkningar
 • Kontroll av Miljöbegränsningar;
  • Naturskydd- och grundvattenområden
  • Värdefulla kulturmiljöer och fornlämningar
  • Samhällsstruktur och planläggning
  • Utrotningshotade arter
  • Byggnadsbestånd och vägnät
  • Flyghinderbegränsningar
  • eldistributionens påverkan
 • Placeringsförslag för vindkraftverken
 • Ljudberäkningar
 • Skuggeffektberäkningar
 • Eventuella slutsatser/rekommendationer som berör nätanslutningen
 • slutsatser och åsikt om projektets utvecklingspotential

Optimering av vindkraftspark

Optimering av vindkraftspark

 • Fokus på optimering av vindkraftverkens placering
  • Maximering av produktionen
  • Minimering av förluster
  • Hantering av miljöpåverkan
  • Kundspecifika önskemål
 • Alternativa placeringsförslag för vindkraftverken
 • Jämförelse av lönsamhet mellan olika placeringsförslag
 • Produktionsberäkning
 • Buller- och skuggeffektberäkning