Upphandlingstjänster

Vi fungerar som konsult under upphandlingsfasen efter investeringsbeslut. Vår tillväxt inom vindkraftssektorn började med dessa tjänster. Idag betjänar vi våra kunder ända från projektutveckling till byggnation och drift. I en situation där vi har utfört kundernas vindberäkningar och produktions- och lönsamhetsberäkningar är vi redan djupt insatta i kundens projekt. Då har vi även tillgång till utgångsinformation som vi själva har framställt, vilken vi kan använda för att optimera upphandlingen.

Det mest centrala beslutet är valet av turbinmodell. Modellen bör vara optimal med hänsyn till projektbegränsningarna, till exempel vindkraftverkens höjd. Den mest effektiva turbinen är inte alltid den mest förnuftiga investeringen, eftersom kostnaden för investeringen alltid ska stå i proportion till turbinens produktionsförväntningar. Vår viktigaste upphandlingsuppgift är att föreslå en investering som ger kunden den bästa möjliga avkastningen.

Genom att outsourca upphandlingstjänster till Etha Wind får kunden tillgång till en expert som är grundligt insatt i vindkraftsprojekt. Outsourcing sparar även mycket tid. Inledningsvis fastställs projektvillkoren. Etha Wind hanterar sedan anbudsbegäran och den tillhörande kommunikationen, upphandlingsförhandlingarna, samt övervakningen av leverantörernas leveranser och uppföljning av löften.

Vi har förhandlat med alla större leverantörer och avtalat kring turbinleveranser med bland annat Gamesa, Nordex, Vestas och Siemens.

Upphandlingstjänster

Upphandlingstjänster:

Upphandlingstjänster:

  • Fastställande av projektvillkoren
  • Framställning och sändning av anbudsbegäran
  • Upphandlingsförhandlingar
  • Affärens genomförande
  • Uppsikt över leverantörernas leveranser och löften