Tillståndstjänster

Våra tillståndstjänster täcker alla tillstånd som behövs för ett vindkraftsprojekt, fram till och under driftsfasen. Vi förbereder nödvändiga utredningar och ansökningar för tillstånden, begär utlåtanden, samarbetar med myndigheter och samordnar tillståndsprocessen. Det är viktigt att i denna process känna till lagstiftningen, de olika aktörerna, metoderna och att hantera den övergripande tidsplanen för tillstånden. När tillståndsprocessen hanteras professionellt fortskrider projektet också enligt tidsplanen.

Nyckeln till framgången för Etha Winds tillståndstjänster är den långa erfarenheten och rätt attityd. Vi närmar oss inte bara tillståndsprocessen som sådan, utan vårt mål är alltid ett lönsamt projekt. En förståelig kommunikation och ett tydligt språk i alla dokument påverkar betydligt projektets framskridande. Vi känner till kommunernas och myndigheternas praxis och producerar material i ett format som stöder och påskyndar både den administrativa och politiska behandlingen av tillståndsfrågor.  Dessutom behövs en öppen kommunikation och informations- och samrådsmöten med de olika intressenterna för att säkerställa att projektets effekter förstås av alla berörda. De olika parterna som deltar i projektet är markägare, kommuner, invånare och myndigheter. Under tillståndsprocessen ser vi till att projektet har en hög acceptansnivå och att studierna har utförts noggrant.

Vi samarbetar med våra partners vår att producera de utredningar och planer som behövs för erhållandet av tillstånd. Vi väljer alltid de bästa experterna för projektet.

Tillståndstjänster

Exempel på våra tillståndstjänster:

Exempel på våra tillståndstjänster:

 • Miljökonsekvensbedömning (MKB)
 • Planläggning eller ledning av planläggning
 • Undantagslov och planläggningsbehovsutredning
 • Bygglov
 • Begäran om utlåtanden och förhandlingar
 • Sakkunnigutlåtande

Vi producerar rapporter och utredningar relaterade

Vi producerar rapporter och utredningar relaterade till tillståndsprocessen:

 • Vindkraftverkens placeringsförslag (layout)
 • Ljudberäkningar (ISO9613-2, NORD2000) och utredning av lågfrekvent buller
 • Skuggeffekter
 • Synlighetsanalys (ZVI) 
 • Fotomontage
 • Naturstudier
 • Tekniska förstudier och planer
 • Sakkunnigutlåtanden