Resursevaluering EYA (Vindestimat och produktionsanalys)

Målsättningen med vindestimeringar är att beskriva projektets lönsamhet för investeraren.  Lönsamhetsstudien är en kedja som involverar alla faktorer, från geografisk plats till turbinernas placering, mätningar och turbinernas höjd och effekt. Med alla faktorer i åtanke kan man gå vidare från vindestimeringen och produktionsanalysen till lönsamhetsberäkningar.

Vindestimeringen är främst baserad på vindmastmätningar. Vi använder marknadsledande analysverktyg som exempelvis WindPRO. I komplex terräng använder vi WindSims CFD-modellering för tillförlitliga resultat. I våra analyser följer vi vindkraftsbranschens MEASNET- och TR-6-standarder och producerar uppskattningar genom internationellt accepterade metoder. Vi har deltagit i europeiska tävlingar i utvärdering av vindförhållanden. Baserat på resultaten kan det konstateras att vår kunskap är på en utmärkt nivå och att våra rapporter motsvarar bankernas krav.  

När det kommer till vinduppskattningar är förståelsen för osäkerheter ett av våra viktigaste kunskapsområden. Eftersom samma team är involverade från placeringsplanen till implementeringsfasen har vi samlat en mängd information och kunskap om vilka aspekter som orsakar felaktigheter och vilka risker som kan uppstå. Vindestimeringen och produktionsanalysen måste vara sådana att kunden kan bedöma risken för osäkerheter i projektvärdet (lönsamheten).

En detaljerad förlustanalys ingår alltid i produktionsanalysen. Vi har gjort ett flertal studier för att utvärdera noggrannheten i förlustberäkningar eftersom det väsentligt påverkar projektets finansieringsmodell. Enligt vår åsikt är en av de mest intressanta delarna i förlustanalysen den förlust som orsakas av isbildning. Vi har publicerat artiklar och hållit föreläsningar om ämnet på bland annat Wind Europe- evenemang.

Resursevalueringar EYA

Vindestimeringar och produktionsanalyser (EYA elle

Vindestimeringar och produktionsanalyser (EYA eller WRA):

  • Preliminär vindestimering
  • Val av optimal turbinmodell
  • Produktionsanalys
  • Förlustanalys
  • Osäkerhetsanalys (P50, P75, P90)