Projektstöd

En naturlig följdprodukt av vindparkens design och tillståndstjänster är projektutvärderingsstöd. Vi har sett många vindkraftsprojekt som har lyckats med sin tillståndsprocess, men vi har även sett mindre framgångsrika projekt. Vi har erfarenhet av tillståndsprocessens alla delar och är därför en ideal partner för projektutvärderingar och Due Diligence-analyser.

Vi kan agera som stöd för både säljaren och köparen. När vi agerar som köparens konsult gör vi exempelvis Due Diligence-rapporter (”DD”) eller beräknar projektvärde. För DD:n använder vi hela vår kunskapsbas. Den grundläggande förutsättningen är att alla tillståndsdetaljer och utredningar är gjorda på rätt sätt och att alla nödvändiga dokument finns till hands. Vi går igenom projektet steg för steg, börjar med lönsamhetsberäkningar och går sedan över till produktionsanalys, granskar turbinmodellens produktivitet, vindestimeringar, investeringsplan och projektets läge. Vår uppgift är att med kritiska ögon granska hela projektet och utvärdera risker. Baserat på detta kan vi ge köparen en uppskattning av genomförbarheten och vid behov även projektets värde.

Då vi agerar som stöd för säljaren får köparen en samarbetspartner som talar samma språk. Flera av våra nyckelresurser kommer från tung energi-industri och institutionella investerare känner därför lätt förtroende för oss. Inför försäljningen gör vi ett projektinformationspaket, en DD-rapport och upprätthåller alla dokument som behövs när köpet fortskrider. Vi kontaktar eventuella köpare och ordnar möten. Vi tar emot erbjudanden, utvärderar dem samt samordnar avtalsprocessen.

Vår grundprincip är att bara vara involverade i genomförbara projekt. Vår medverkan blir då  en win-win-situation för både köparen och säljaren. Det som skiljer oss från andra projektmäklare är att vi verkligen förstår projekten grundligt: vind, teknik, projektutveckling och byggnation. Vi kan öppna upp siffrorna och titta på projektkomponenterna både i detalj och som en helhet.

 

Projekteringsstöd