Projekttjänster

Etha Wind kan förse sina kunder med projekttjänster i alla stadier av ett vindkraftsprojekt, från utveckling till operativ övervakning.

Utvecklingstjänster

Under utvecklingsfasen är målet med Owner’s engineer-tjänster att se till att projektet flyter på smidigt och enligt tidsplan. Kommunikation och samordning av de olika intressenterna är mycket viktigt. Detta innebär samarbete och öppen kommunikation med projektägaren/utvecklaren, markägare, kommunen, invånare och planläggaren.

Det är vårt jobb att se till att projektet har en hög acceptans och att studierna har genomförts med omsorg. Vart och ett av våra projekt måste tåla granskning av allmänheten och eventuella överklaganden. Det är viktigt med en öppen kommunikation där allmänheten informeras och får ställa frågor i ett tidigt skede av projektet. Projektets positiva och negativa effekter måste översättas till termer som är konkreta och förståeliga för alla intressenter. En del av intressenterna får direkt ekonomisk nytta av projektet, andra får nytta indirekt, till exempel genom den kommunala beskattningen. Dessutom bidrar projektet med positiv miljöpåverkan i form av koldioxidneutral energiproduktion. Även dessa måste kunna konkretiseras på rätt sätt för de olika parterna.  

Byggnadstjänster

Under byggnationsfasen övervakar vi att projekttjänsterna genomförs på överenskommet sätt och att villkoren i myndighetstillstånden uppfylls. Dessutom övervakar vi att de anställda på arbetsplatsen arbetar på ett lagligt sätt och i överensstämmelse med arbetsskyddslagstiftning. Byggföretagets personal på plats ansvarar för den löpande övervakningen av själva byggandet.  

Operativa tjänster

Vi utför operativ övervakning med hjälp av Bazefield-övervakningssystem. Övervakningssystemet består av programvara och en dator som används för att samla in data om vindkraftverkets produktion. Programvaran övervakar att vindkraftverken fungerar korrekt och levererar energi som planerat. I Finland används övervakningssystemet hos 30 % av vindkraftsparkerna.  

Projekttjänster