shutterstock_1045215235-2

Konsulttjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av konsulttjänster för alla faser i ett vindkraftsprojekt. Trots att vi bara utför en enskild tjänst har vi alltid den stora helheten i åtanke.

Vi erbjuder både enskilda tjänster och större helhetsprojekt, där vi utvecklar vindparker från idé till byggfärdigt projekt. Vi vet vad man bör beakta i varje fas av projektet, för att slutresultatet ska vara ekonomiskt lönsamt och samtidigt godkännas av de närboende.

Vår styrka är att vi förstår vindkraftsprojekten på djupet.

Planering av vindparker

Det första och viktigaste steget i planeringen av en vindkraftspark är förstudien och den vindkraftsplan som är resultatet av studien. Förstudien avgör på ett teoretiskt plan om ett projektet överhuvudtaget är genomförbart, både ur miljömässig och ur kommersiell synvinkel. En noggrann och välgjord förstudie säkerställer att projektet har de bästa möjliga förutsättningarna att lyckas.

Efter förstudien startar vanligtvis miljöstudierna, antingen som en del av den kommunala planeringsprocessen, eller som en del av en miljökonsekvensbedömning. De vindtekniska studierna (ljud, blinkningar, fotomontage) görs i regel av våra egna experter, medan vi oftast beställer specifika miljöstudier om t.ex. fåglar av utomstående experter.

Under planeringsprocessen utreds vilken den optimala placeringen av kraftverken är. Optimeringen innebär i första hand att miljöpåverkan minimeras och att vi säkerställer att t.ex. ljudkraven i näromgivningen uppfylls. Först därefter maximeras produktionen.

På det här sättet ökar vi projektets värde. Ofta kan vi också minska miljöpåverkan och öka lönsamheten för redan planerade vindkraftsparker genom att uppdatera befintliga planer.

Tillståndstjänster

Våra tillståndstjänster täcker alla tillstånd som behövs för ett vindkraftsprojekt fram till byggfasen. Vi förbereder nödvändiga utredningar och ansökningar för tillstånden, begär utlåtanden, samarbetar med myndigheter och samordnar hela tillståndsprocessen.

För att projektet ska framskrida som planerat behövs jordnära kommunikation och ett begripligt språk i alla dokument. Vi känner till kommunernas och myndigheternas praxis och producerar material i ett format som stöder och påskyndar både den administrativa och den politiska behandlingen. Dessutom behövs en öppen och rak kommunikation med olika grupper, såsom markägare och kommuninvånare.

Upphandlingstjänster

Genom att sköta upphandlingstjänsterna genom Etha Wind får kunden tillgång till en expert som känner vindkraftsprojektet på djupet. Många projektägare väljer att spara tid och minimera riskerna genom att använda externa resurser vid upphandlingen.

Det mest centrala beslutet i upphandlingen är valet av turbinmodell. Den effektivaste eller förmånligaste turbinen är inte alltid den mest förnuftiga investeringen, eftersom kostnaden måste sättas i proportion till produktionsförväntningarna. Vår viktigaste uppgift är därför att föreslå en investering som ger kunden den bästa möjliga avkastningen.

Vi har förhandlat med alla större turbinleverantörer och avtalat kring leveranser med bland annat Gamesa, Nordex, Vestas och Siemens.

Vindestimat och produktionsanalys

Vindresursutvärdering EYA energy yield assessment VRA wind resource assessment (paketet av de två) När det kommer till vindestimat är förståelsen för osäkerheter ett av våra viktigaste specialområden. Vindestimeringen och produktionsanalysen måste vara sådana att kunden kan bedöma den risk som osäkerhetsfaktorerna skapar för projektets lönsamhet.

I produktionsanalysen ingår alltid en detaljerad förlustanalys . Vi har gjort många studier för att utvärdera noggrannheten i förlustberäkningarna, eftersom det här i hög grad påverkar projektets finansieringsmodell. 

Projektstöd och Due Diligence

Vi har erfarenhet av tillståndsprocessens alla delar och är därför en ideal partner för projektutvärderingar och så kallade Due Diligence-analyser.

Vi kan agera som ett stöd för både säljaren och för köparen. När vi fungerar som köparens konsult gör vi till exempel Due Diligence-rapporter och beräknar projektets värde. På basis av det här får köparen veta vilka möjligheter projektet har att förverkligas.

Då vi agerar som stöd för säljaren tar vi fram försäljningsmaterialet, en DD-rapport och upprätthåller alla tekniska dokument som behövs. Vi kontaktar eventuella köpare och ordnar möten, och tar också emot offerterna och utvärderar dem.

Övervakningstjänster

Vi hjälper kunderna med övervakningen av vindparken genom programvaran Bazefield. Övervakningssystemet Bazefield används av 30 procent av alla vindkraftsparker i Finland.   

Om kunden så önskar kan vi göra olika produktivitetsanalyser av övervakningsmaterialet. Den största fördelen uppstår under en eventuell försäljningsprocess, eftersom en analys kan fastställa parkens verkliga produktionspotential.