Tuulivoimapuiston suunnittelu

Tuulivoimapuiston suunnittelu koostuu monesta eri vaiheesta esisuunnittelusta valmiiseen sijoitussuunnitelmaan.

Tuulivoimapuiston esiselvitys ja sen perusteella tehty tuulivoimasuunnitelma on ensimmäinen ja tärkein vaihe tuulipuistoa suunnitellessa. Esiselvityksen perusteella päätetään, onko hanke ympäristön ja liiketoiminnan kannalta järkevä. Esiselvitysraportin huolellinen valmistelu takaa, että projektilla on myös parhaat mahdollisuudet toteutua.

Teemme n. 50 tuulivoimasuunnitelmaa vuosittain. Asiantuntijapalveluiden myymisen sijaan liiketoimintamme ydin on olla mukana hankkeissa, jotka ovat toteuttamiskelpoisia ja kannattavia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos jo esiselvitystä tilattaessa näemme, että hankkeella ei ole tuulisuuden tai ympäristön kannalta toteutumisedellytyksiä, kerromme sen asiakkaalle veloituksetta.

Olemme erikoistuneet tuulivoimapuistojen optimointiin. Optimonti tarkoittaa tuotannon maksimointia melu-, välke- ja muut ympäristönäkökohdat huomioiden. Tällä tavalla kehitämme projektin arvoa. Kokemuksemme perusteella voimme parantaa suunniteltujen tuulipuistojen kannattavuutta päivittämällä jo tehtyjä suunnitelmia.

Tuulivoimapuiston suunnitelma sisältää tuulisuuteen, energian tuotantoon ja ympäristöön liittyvät selvitykset. Raporttimme sisältävät aina selkeän yhteenvedon, johtopäätökset ja jatkosuositukset.

Etha Windin asiantuntemus perustuu tuulivoimaprojektien kokonaisprosessin hallintaan. Esiselvitysvaiheessa tiimimme selvittää laskentamallien avulla tuulisuutta ja tuotantomääriä. Olemme myös hyödyntäneet energiaviraston tuottamia julkisia tuotantotietoja ja verranneet näitä teoreettisiin laskelmiin. Hyödynnämme tätä tietopohjaa tarvittaessa jo esiselvitysvaiheessa, tuottaaksemme realistisia raportteja ja osoittaaksemme toteuttamiskelpoiset projektit.

Myös ympäristöselvitysten tekeminen vaatii kokemusta ja osaamista. Lisäksi projektin jouhevan etenemisen kannalta eri sidosryhmien huomioiminen asianmukaisella tavalla heti esiselvitysvaiheessa on ensiarvoisen tärkeää. Tähän liittyy myös avoin ja kaikkien sidosryhmien kannalta ymmärrettävä viestintä.

Tuulivoimapuiston suunnittelu

Tuulipuiston esiselvitys

Tuulipuiston esiselvitys:

 • alustava tuulisuusarvio
 • alustava tuotantolaskelma
 • ympäristörajoitukset, mm
  • luonnonsuojelu- ja pohjavesialueet
  • arvokkaat kulttuuriympäristöt ja muinaismuistot
  • yhdyskuntarakenne ja kaavoitus
  • uhanalaiset lajit
  • rakennuskanta ja tieverkosto
  • lentoesterajoitukset ja suurjänniteverkko
 • voimaloiden sijoitussuunnitelma
 • alustavat meluvaikutukset
 • alustavat välkevaikutukset
 • mahdolliset verkkoliityntään liittyvät johtopäätökset/suositukset
 • johtopäätökset ja näkemys hankkeen kehityskelpoisuudesta

Tuulivoimapuiston optimointi

Tuulivoimapuiston optimointi:

 • voimalapaikkojen optimointipainotuksia
  • tuotannon maksimointi
  • häviöiden minimointi
  • ympäristövaikutusten hallinta
  • asiakaskohtaiset erityistoiveet
 • vaihtoehtoisten sijoitussuunnitelmien muodostaminen
 • sijoitussuunnitelmien kannattavuusvertailu
 • tuotantolaskelma
 • melu- ja välkelaskenta