Tuulivoiman konsulttipalvelut

Suomen suurimpana tuulivoimakonsulttina Etha Wind tarjoaa laajan joukon palveluita, jotka kattavat kaikki tuulivoimaprojektien eri osa-alueet.

Toteutamme sekä yksittäisiä palveluita että kokonaisvaltaisempia projekteja, joissa kehitämme tuulipuistoja ideasta rakentamisvaiheeseen. Tiedämme mitä kannattaa ottaa huomioon projektin joka vaiheessa, jotta lopputulos olisi sekä paikallisasukkaiden mieleen että taloudellisesti kannattava.

Vahvuutemme on tuulivoimaprojektien syvällinen tunteminen.

Tuulivoimapuiston suunnittelu

Tuulivoimapuiston esiselvitys ja sen perusteella tehty tuulivoimasuunnitelma on ensimmäinen ja tärkein vaihe tuulipuistoa suunnitellessa. Esiselvityksen perusteella päätetään, onko hanke ympäristön ja liiketoiminnan kannalta järkevä. Esiselvitysraportin huolellinen valmistelu takaa, että projektilla on myös parhaat mahdollisuudet toteutua.

Esiselvityksen jälkeen vuorossa ovat yleensä ympäristöselvitykset, joko osana kunnallista suunnitteluprosessia tai osana ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Omat asiantuntijamme tekevät pääsääntöisesti tuulitekniset selvitykset (äänet, välkyntä, kuvasovitteet), kun taas ympäristön erikoisselvitykset tilataan ulkopuolisilta asiantuntijoilta.

Suunnitteluun kuuluu myös tuulivoimaloiden optimaalinen sijoittelu. Tämä tarkoittaa sitä, että ympäristöhaitat, kuten äänien vaikutus, minimoidaan. Sen jälkeen optimoidaan tuulipuiston tuotanto.

Tällä tavalla kehitämme projektin arvoa. Kokemuksemme perusteella voimme usein parantaa suunniteltujen tuulipuistojen kannattavuutta päivittämällä jo tehtyjä suunnitelmia.

Luvituspalvelut

Luvituspalvelumme kattavat kaikki tuulivoimahankkeen tarvitsemat luvat rakennusvalmiiseen puistoon saakka. Valmistelemme lupiin liittyvät selvitykset ja hakemukset, haemme tarvittavat lausunnot, pidämme yhteyttä viranomaisiin sekä koordinoimme koko prosessia.

Ymmärrettävä kommunikaatio ja dokumenttien selkokielisyys vaikuttavat merkittävästi hankkeen etenemiseen. Tunnemme kuntien ja viranomaisten käytännöt ja tuotamme materiaalia esitysmuodossa, joka tukee ja nopeuttaa lupa-asioiden käsittelyä. Lisäksi tarvitaan avointa kommunikaatiota maanomistajien, kuntalaisten, viranomaisten ja päättäjien kanssa.

Hankintapalvelut

Ulkoistamalla hankintapalvelun Etha Windille asiakas saa käyttöönsä asiantuntijan, joka tuntee voimalaprojektit läpikotaisin. Ulkoistaminen säästää myös paljon aikaa.

Keskeisin päätös on turbiinityypin valinta. Suurin tai halvin turbiini ei aina ole järkevin investointi, koska hinta tulee aina suhteuttaa turbiinin tuotanto-odotuksiin. Tärkein tehtävämme hankintapalveluissa on ehdottaa investointia, jonka kokonaistuotto on asiakkaan kannalta paras.

Olemme neuvotelleet kaikkien suurten voimalatoimittajien kanssa ja olleet sopimassa toimituksista mm. Gamesan, Nordexin, Vestaksen ja Siemensin kanssa.

Tuulisuusarvio ja tuotantoanalyysi

Tuulisuusanalyysissä epätarkkuuksien ymmärtäminen on yksi tärkeimmistä teknisistä osaamisalueistamme. Tuulisuusarvion ja tuotantoanalyysin tulee olla sellainen, että asiakas kykenee arvioimaan epävarmuustekijöiden aiheuttaman riskin projektin arvoon ja kannattavuuteen.

Yksityiskohtainen häviöanalyysi sisältyy aina tuotantoanalyysiin. Olemme tehneet useita selvityksiä arvioidaksemme häviöennusteiden tarkkuutta, koska se vaikuttaa merkittävästi hankkeen rahoitusmalliin.

Kaupantekotuki ja Due Diligence

Meiltä löytyy kokemusta jokaisesta lupaprosessin osa-alueesta ja olemme siksi ihanteellinen kumppani projektien arvioinnissa ja projektikatsastus- analyyseissa (Due Dilligence), sekä ostajalle että myyjälle.

Tehtävänämme on tarkastella koko projektia kriittisesti ja havaita, voiko jostain syntyä ongelmia, ja voiko projektin hyväksyttävuutta ja toimivuutta parantaa. Tämän perustella voimme antaa sijoittajalle laskelman projektin toteuttamismahdollisuudesta ja tarvittaessa myös arvosta.

Toimiessamme myyjän tukena teemme myyntiä varten projektin esittelyaineiston eli teaserin, DD-raportin ja ylläpidämme kaikkia dokumentteja, jotka kaupan edetessä lähetetään asiakkaalle. Otamme yhteyttä mahdollisiin ostajiin ja järjestämme tapaamiset. Otamme myös vastaan tarjoukset ja arvioimme ne.

Käytönaikainen valvonta

Autamme asiakkaita valvomaan tuulipuistoja Bazefield-valvontajärjestelmällä, joka on käytössä 30 prosentissa Suomen tuulipuistoista. 

Voimme asiakkaan pyynnöstä tehdä tästä aineistosta erilaisia tuottavuusanalyysejä. Suurin hyöty syntyy silloin, kun puistoja ollaan joko ostamassa tai myymässä, koska analyysillä voidaan määritellä puiston todellinen tuotantopotentiaali.