Etha Wind

Vi genomför vår plan

I tillägg till traditionell leverans av vindkraftexperttjänster kan vi inom Etha Wind hantera hela projektutvecklingsprocessen för vindkraftsprojekt, ända fram till försäljningsstöd och operativ övervakning.  Vi har en djupgående kunskap om vindkraftsindustrin och vindens egenskaper i kombination med projektkompetens. Teamets uppgift är att på ett pålitligt och snabbt sätt avgöra om projektet är förnuftigt och lönsamt för de berörda parterna. Vi är oberoende och deltar i endast i projekt som vi kan stå bakom både i offentligheten och inför våra kunder.  

Våra projekt håller i alla blåsväder

Vi utformar projekt som klarar granskning och frågor från alla parter, både i offentligheten och i eventuella besvärssituationer. I planeringen bör alla parter tas i beaktande; markägare, kommunen, invånare, projektutvecklare, byggnadsentreprenören och den som skall driva parken genom vindparkens livscykel. Vindkraft får inte störa naturen, trafiken eller invånarna. Utgångspunkten är att projektet måste vara lönsamt för alla inblandade. Därför måste vind-, produktions-, buller- och skuggberäkningar samt miljökonsekvensbedömningar och investeringskalkylen göras noggrant och oberoende. Vi kan vind och vill nyttja den – på ett produktivt och miljövänligt sätt.

 

Företaget

Framgångsrika projekt för våra kunder

Med hjälp av vår expertis och vårt teams erfarenhet bidrar vi i varje steg i projektet med en effektiv och hållbar lösning. Eftersom vårt team inte består av enskilda experter från olika avdelningar utan människor som förstår helheten kan vi under hela projektet granska våra studier, beräkningar och åtgärdsförslag genom att ställa oss frågor som: Fungerar detta i praktiken? Är detta en hållbar lösning för både miljön och människorna? Producerar detta tillräckligt? Med hjälp av vilken lösning kan vi optimera produktionen? Våra kunder uppskattar denna strategi – var och en av dem vill se deras egna projekt gå i mål.  

Gemensamt klimat– gemensamt mål

Idag är klimatförändringen ett aktuellt ämne. Redan i början av 2000-talet hade vi en stark vision att arbete inom energibesparing och hållbar energiproduktion kan ge både miljönytta och ekonomisk nytta. Då inmatningstariffen kom till i Finland var åsikten på marknaden att projekt måste genomföras snabbt. Vår åsikt var att projekt måste utformas för att vara effektiva och produktiva. Vårt mål förblir densamma – att producera energi på ett hållbart, lönsamt och miljövänligt sätt. Det ger oss alla möjligheten att vidta konkreta åtgärder för att bekämpa klimatförändringen.

Etha Wind – Sustainable business – Hållbar affärsverksamhet