04.07.2019

MKB- Kungörelse

Från och med idag finns programmet för deltagande och bedömning för Juthskogen Vindpark till offentligt påseende. Vindpark Juthskogen i Malax ligger i området av Juthskogen, ungefär tio kilometer från Malax centrum mot sydost i området mellan riksväg 8 och Ribäcksvägen som går på den västra sidan av riksvägen. Inom projektområdet planerar man bygga 20-26 vindkraftverk.

Etha Wind Ab, med ingenjör och behörig planerare Toni Lustila i spetsen, fungerar som MKB konsult för Jutshkogen projektet. Etha Wind har på uppdrag av projektansvarige JWP Juthskog Wind Park Ab utarbetat bedömningsprogrammet. Programmet för deltagande och bedömning är offentligt framlagt 25.6-23.8.2019 på tekniska avdelningen i kommungården, Malax kommunbibliotek och på kommunens webbplats.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta projektchef Toni Lustila. Toni kan nås per telefon på 0400 257 212 eller via e-post toni.lustila@ethawind.com.  

Mer information om projektet finns på Malax kommuns hemsida samt på Miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst: https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Arendehantering_tillstand_och_miljokonsekvensbedomning/Miljokonsekvensbedomning/MKBprojekt/Vindpark_i_Juthskogen_Malax