26.03.2020

Ett förnuftigt vindkraftsprojekt

På Etha Wind i Vasa jobbar Finlands största konsultteam specialiserat på utveckling av vindkraft. Konsulterna känner till särdragen i arbetet med att planera, anlägga och utreda vindkraftsparker. Etha Wind är ett oberoende företag som endast rekommenderar sådana projekt som de kan stå för såväl i offentligheten som inför kunden.

Ett förnuftigt vindkraftsprojekt gynnar miljön och producerar kostnadseffektiv energi

Utgångspunkten för att kunna gå vidare med förnuftiga vindkraftsprojekt är att man beaktar alla intressegrupper och olika synpunkter på ett jämlikt sätt. För ett gott slutresultat är det viktigt att alla parter ser fördelarna och nyttan som vindkraftsparker innebär för miljön.

— Innan vi börjar föra ett vindkraftsprojekt vidare gör vi en utredning där vi tar ställning till om etableringen av en vindkraftspark är gynnsam för miljön och vettig ur lönsamhetssynpunkt. Inom ramen för detta arbete granskar vi vindkraftsprojektet ur olika perspektiv; miljö-, kommuninvånar-, markägar- och investerarperspektiv.  För oss är det särskilt viktigt att vi har en transparent verksamhet som respekterar alla parter, berättar Staffan Asplund, VD för Etha Wind.

Vindkraft ger fördelar för den kommunala ekonomin och skattebetalarna

Vindkraftsel är för närvarande den billigaste formen av energiproduktion på marknaden. Vindkraftsparker byggs alltid utan subventioner, med privat finansiering. I kommuner där vindkraftsparker placeras genererar dessa både fastighetsskatt och bolagsskatt, vilket kan bli en betydande inkomstkälla för kommunerna.

— Ett förnuftigt vindkraftsprojekt är uttryckligen ett som både minskar kommunens behov av finansiering och genererar lokala skatteintäkter, utan att förorsaka onödig miljöbelastning. Av den orsaken måste vindkraftsparkernas lönsamhet studeras noggrant i förväg. Etha Wind deltar endast i grundligt planerade vindkraftsprojekt där man uppnår lägsta möjliga produktionspris.  

För att man ska kunna utnyttja den senaste tekniken och kunskapen i projekten samlar Etha Wind ständigt in ny information om genomförda vindkraftsprojekt runt om i världen. Insamlad data och god praxis utnyttjas alltid när nya projekt planeras och befintliga vindkraftsparker underhålls.

Markägare får riskfri tilläggsavkastning med miljöhänsyn

Planeringen och byggandet av vindkraftsparker väcker många frågor som experterna på Etha Wind gärna svarar på.  Av särskilt intresse är hur vindkraftsparkerna påverkar människor, naturen och det omgivande landskapet. Etha Wind besitter en hel del forskningsdata inom alla dessa områden.

Företaget utvärderar ca 50 vindkraftsprojektiideer varje år. Denna utvärdering resulterar i en vindkraftsstudie som omfattar utredningar om hur det blåser, energiproduktion och miljö. Rapporterna innehåller alltid en tydlig sammanfattning, slutsatser och rekommendationer för fortsatta åtgärder.

— Under projketutvecklingsprocessen ordnar vi ett flertal möten med markägare och allmänheten där alla som vill kan ställa frågor till våra experter om vindkraften. Mötena med allmänheten fungerar också omvänt; även vi får veta detaljer och saker som vi kan ta hänsyn till i planeringen, allt för att uppnå en bättre helhet som betjänar alla, säger Asplund.

Finansieringsdugliga objekt för investerare

— Vi vill optimera vindkraftsparkerna så att de är finansieringsdugliga och uppfyller alla krav. Vi vågar också uppriktigt berätta om det inte är vettigt att genomföra ett vindkraftsprojekt, antingen av ekonomiska eller miljömässiga skäl.

I sin verksamhet följer Etha Wind den så kallade Ekvatorprinciperna för att säkerställa att vindkraftsprojekten uppfyller de sociala och miljömässiga kriterierna. Genom att vi följer dessa principer kan investeraren vara säker på att alla aspekter som krävs enligt lagar och förordningar har beaktats när projektet kartlades och planerades.

— Vår uppgift är att kritiskt granska hela projektet och se om det finns något som kan orsaka problem. Baserat på detta kan vi ge en kalkyl på om det är möjligt att genomföra projektet och vid behov även på kostnaderna.

Väcktes ditt intresse? Ta kontakt och fråga mer!

Staffan Asplund, vd
staffan.asplund@ethawind.com, 0443809237

Caroline Kullbäck, projektchef
caroline.kullback@ethawind.com